Sagsnummer 99-0234

Defekt drænmateriale

10-06-2009

En 74-årig kvinde fik på grund af udslukt nyrefunktion fjernet venstre nyre. I forbin­delse med operationen blev der anlagt et dræn til opsamling af sårsekret.

Ved drænfjernelsen 3 dage efter operationen konstaterede man, at drænet var gået i styk­ker, og at der stadig var 10 cm af drænet tilbage inde i drænkanalen. Man forsøgte at fjerne dræn­stumpen i lokal bedøvelse, hvilket dog ikke var muligt. Det var derfor nød­vendigt at fo­retage reoperation for at fjerne den resterende del af drænet.

Som komplikation hertil opstod der en blødning i mavesækken, som blev behandlet med ma­vesårsmedicin. Desuden opstod der et brok svarende til arret efter nyreoperationen.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 2, idet årsagen til reope­rationen skyldtes det defekte drænmateriale (99-0234) (1999 Årsb.).

Når en sag anerkendes efter patientforsikringsloven, ydes der i overensstemmelse med almin­delige erstatningsretlige principper erstatning for alle de skader, der er udløst af den skade­voldende behandling.

I den aktuelle sag blev der således ikke alene ydet erstatning for reoperationen, men også for de skader, der opstod som følge af denne i form af blødning i mavesækken og efterfølgende arbrok. Disse skader var med overvejende sand­synlighed undgået, hvis drænet ikke havde været defekt.

Afgørelsesdato: 31. marts 1999