Sagsnummer 98-1470

Dækning af udgifter til begravelse i udlandet

29-06-2009

En 59-årig mand afgik ved døden som følge af blodforgiftning, som han fik på et of­fentligt sygehus. Skaden blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4 (KEL § 20, stk. 1, nr. 4).

Afdøde efterlod sig ægtefælle og et barn under 18 år, der var berettiget til forsørger­tab­serstatning efter henholdsvis EAL § 13 og EAL § 14.

Derudover var de efterladte berettiget til erstatning for afholdte rimelige begravelses­ud­gifter efter EAL § 12. Afdøde var af arabisk herkomst og blev fløjet til sit hjemland, hvor han blev begravet. I den forbindelse var der betydelige udgifter til såvel flytransport, nedkøling af liget og usædvanlig store udgifter til bespisning af følget, der efter muslimsk skik skulle bespises over længere tid. Samlet blev begravelsesudgifterne opgjort til over 80.000 kr.

Ved erstatning af rimelige begravelsesudgifter erstattes som udgangspunkt dokumen­te­rede udgifter. De enkelte udgiftsposter skal dog være rimelige, og det samlede be­løb skal også kunne karakteriseres som værende rimeligt. Det betyder som udgangs­punkt, at erstatningen ikke væsentligt kan overstige et gennemsnitligt udgiftsniveau for begravel­ser i Danmark. I retspraksis er den maksimale erstatning for rimelige be­gravelsesudgif­ter på 20-25.000 kr. (1998-niveau). Der er dog mulighed for at tilkende større beløb, når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. hvis begravelsen sker i ud­landet.

Patienterstatningen fastsatte herefter en skønsmæssig erstatning på 40.000 kr. for ri­melige begravelsesudgifter. Ved fastsættelsen af den skønsmæssige godtgørelse lagde Patienterstatningen vægt på, at der ikke var grundlag for at erstatte hele den usædvanlig store begravelsesudgift. På den anden side var det rime­ligt at erstatte ekstraudgifterne til transporten ud af landet og i nogen grad til bespisning af følget.

Afgørelsesdato: 22. december 1999