Sagsnummer 98-1987

Årsagssammenhæng – hjerneskade

01-07-2009

En 46-årig kvinde blev indlagt via skadestuen efter et fald i hjemmet, hvor hun havde slået hovedet og ikke selv var i stand til at komme på benene igen. Forud for indlæggel­sen havde hun haft et mangeårigt svært alkoholmisbrug, som havde medført gentagne indlæggelser.

Ved indlæggelsen kunne man konstatere, at kvinden havde nedsat hjernefunktion, gene­rel kraftnedsættelse overalt samt svage reflekser, ligesom ernæringstilstanden var yderst ringe, idet der var tale om meget lav natrium- og kaliumkoncentration i blodet. Ved kor­rek­tion af natriumkoncentrationen var man opmærksom på, at en for hurtig korrektion kunne medføre skade på patientens hjerne (central pontin myelinolyse), hvorfor natri­umbalancen forsøgtes genoprettet ganske langsomt.

Efterfølgende kunne det imidlertid konstateres, at patienten trods den forsigtige behand­ling havde pådraget sig en hjerneskade med heraf følgende yderst ringe gangfunktion og bevæ­gel­seskoordination i armene.

Patienterstatningen afviste sagen med henvisning til PFL § 1, stk. 1, jfr. § 2, stk. 1, idet man vurderede, at patientens hjerneskade med over­vejende sandsynlighed måtte tilskri­ves hendes grundlidelse, herunder hendes mangeårige svære alkoholmisbrug og meget ringe ernæringstil­stand, idet disse forhold i sig selv havde medført en stærkt øget risiko for udviklingen af hjer­neskaden.

Patienterstatningen lagde endvidere vægt på, at patienten allerede ved indlæggelsen ud­viste tegn på hjernesvind samt udbredt nervebeskadigelse. (98-1987) (1999 Årsb.).

Sagen illustrerer den af og til vanskelige vurdering, der må foretages, når der er flere mulige skadesårsager. I denne sag kunne såvel grundlidelsen som behandlingen hver for sig forår­sage skader af den type, som patienten pådrog sig. Henset til patientens al­mentilstand og symptomer ved indlæggelsen fandtes det dog overvejende sandsynligt, at hjerneskaden var en følge af patientens tilstand ved indlæggelsen og ikke en følge af be­handlingen.

Afgørelsesdato: 10. november 1999