Sagsnummer 08-1457

Definition af et sygehus i relation til culpasager

13-08-2009

En 40-årig mand faldt, da han var på vej ud af døren fra en mindre privat ortopædkirurgisk klinik efter en operation med rekonstruktion af forreste korsbånd. Han faldt, fordi en krykkestok gled på dørristen. Uheldet blev anmeldt til Patienterstatningen.

I de tilfælde, hvor der ikke er tale om tilskadekomst opstået i direkte forbindelse med behandling m.v., kan der ifølge KEL § 21, stk. 2, kun ydes erstatning, hvis sygehuset har pådraget sig et erstatningsansvar for uheldet efter de almindelige erstatningsretlige regler (culpa).

Patienterstatningen kan således kun behandle såkaldte culpasager, hvis uheldet er sket på et sygehus eller dettes geografiske område.

Der findes ingen nærmere definition på begrebet sygehus i klage- og erstatningsloven. Derimod fremgår det af § 61a, stk. 2, i lov om apotekervirksomhed, hvad der ved denne lov forstås ved et privat sygehus. Det fremgår således, at der herved forstås en privat sygdomsbehandlende institution, hvor behandlingen sker under lægeligt ansvar, og som ud over eventuel ambulant behandling varetager behandling under indlæggelse. Sygehuset skal være indrettet med henblik på behandling af indlagte patienter og bemandet med som minimum plejepersonale i vagt mindst fem døgn om ugen.

Patienterstatningen følger denne definition ved sin behandling af culpasager. Da det ikke er muligt at blive indlagt på den pågældende ortopædkirurgiske klinik, er denne klinik ikke omfattet af begrebet sygehus i KEL § 21, stk. 2. Sagen blev derfor afvist (08-1457).

Sagen vedrører spørgsmålet om definitionen på et sygehus.

Afgørelsesdato: 7. juli 2008