Sagsnummer 21-7605

Afslag på aktindsigt og indsigt i afgørelse

14-12-2021
En kvinde havde søgt erstatning for en skade opstået i forbindelse med behandling på et privathospital. Patienterstatningen afviste sagen, men afgørelsen blev ændret af Ankenævnet for Patienterstatningen, der mente, at kvinden havde ret til erstatning.

Efterfølgende bad den læge, der havde været involveret i den pågældende behandling, om at få kopi af afgørelserne i sagen.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 har man ret til indsigt i personoplysninger omhandlende en selv. Denne ret tilkommer alle personer, der er omtalt i en sag. Det gælder også i de tilfælde, hvor en læge har foretaget en behandling af en patient.

Patienterstatningen vurderede på den baggrund, at lægen havde ret til at se de dele af afgørelserne, som omhandlede den behandling, han havde foretaget. Lægen fik derfor tilsendt uddrag af Patienterstatningens oprindelige afgørelse og ankenævnets afgørelse.
 
Lægen bad derefter om også at få kopi af afgørelsen om erstatningens størrelse. Han begrundede dette med, at han skulle bruge oplysningerne i forbindelse med værdiansættelse af sine tidligere aktier i privathospitalet.
 
Patienterstatningen vurderede, at lægen ikke havde ret til aktindsigt, da han ikke var part i sagen, jf. forvaltningslovens § 9. Der blev lagt vægt på, at det var privathospitalet, der var part i sagen, og ikke den enkelte læge. Det forhold, at lægen havde en mindre aktiepost i virksomheden på behandlingstidspunktet, medførte ikke, at han kunne betragtes som part i sagen. Det var derimod privathospitalet som sådan, hvilket vil sige hospitalets ledelse ved dets direktør, der var part i sagen.
 
Lægen havde heller ikke ret til aktindsigt efter offentlighedsloven. Dette skyldes, at Patienterstatningen som privat forening ikke er omfattet af offentlighedsloven, og at offentlighedsloven ikke gælder for Patienterstatningens virksomhed.
 
Patienterstatningen vurderede endelig, at lægen ikke havde ret til indsigt i afgørelsen om erstatningens størrelse som følge af databeskyttelsesforordningens artikel 15. Der blev lagt vægt på, at den pågældende afgørelse alene vedrørte erstatningens størrelse og ikke indeholdt personoplysninger om lægen.

Afgørelsesdato: 12. august 2021