Sagsnummer 11-2068

Vurdering af erhvervsevnetab efter svær rygmarvsskade

09-03-2017

En 31-årig kvinde fik anerkendt en rygmarvsskade opstået under en operation for brud på en ryghvirvel. Det varige mén blev fastsat til 80 % af samlet 90 %, og erhvervsevnetabet blev fastsat til 60 % af samlet 85 %.

Kvinden ankede afgørelsen, og i anken henviste hendes advokat til, at Arbejdsskadestyrelsen (nu Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) i en vejledende udtalelse havde vurderet det samlede erhvervsevnetab til 100 % og erhvervsevnetabet som følge af behandlingsskaden til 75 %.

Ankenævnet for Patienterstatningen bemærkede bl.a., at de ikke var bundet af den vejledende udtalelse, og at kvinden efter deres vurdering havde en beskeden resterhvervsevne i forhold til at udføre lettere daglige gøremål i hjemmet. Afgørelsen blev derfor tiltrådt.

Sagen blev herefter indbragt for byretten. Efter oplysningerne om, at kvinden i et vist omfang var i stand til at udføre opgaver i hjemmet i forbindelse med husholdning og varetagelse af den daglige omsorg for sine børn, herunder afhentning i daginstitution, indkøb mv., fandt byretten det ikke godtgjort, at hun havde mistet sin erhvervsevne fuldstændigt. Den vejledende udtalelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring kunne ikke føre til et andet resultat. Byretten fandt derfor ikke det fornødne sikre grundlag for at tilsidesætte ankenævnets afgørelse (dom af 2. august 2016 fra Retten i Esbjerg, sag nr. BS 16-917/2015).

Afgørelsesdato: 23. september 2014