Sagsnummer 92-0172

Utilstrækkelig information

10-06-2009

En 22-årig studerende, der var på cykelferie, væl­tede på sin cy­kel, og fik klemt 4. fingeren på ven­stre hånd mellem cy­kelstyret og as­falten. På skadestuen påvistes delvis ledskred i finge­rens midter­led samt brud på mid­terstykket. Bruddet blev behandlet med skinne, og ska­delidte blev orienteret om, at han den følgende dag burde kontakte ska­destuen, således at han kunne få besked, om der skulle foretages operativ fiksation af bruddet. Ska­delidte kontaktede ikke skadestuen, men fortsatte på en planlagt cykeltur. Resultatet blev en stiv fin­ger, og da finge­ren ikke kunne reddes ved reopera­tion eller lignende, blev det besluttet at amputere fingeren i mellemleddet.

Sagen anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1, idet Patienterstatningen vurderede, at optimal behandling havde tilsagt, at det var ble­vet udtrykkeligt meddelt skadelidte, at operation samme dags for­middag ville blive nødven­dig, og at vigtigheden af, at han kontaktede sygehuset, var blevet ind­skærpet. Det blev samtidig po­interet, at der fra den be­handlende læges side ikke blev be­gået nogen fejl eller forsømmelse. Selvom der forelå en bety­delig egen skyld fra ska­delidtes side, fandt Patienterstatningen dog ikke, at skadelidte havde handlet så groft uagt­somt, at er­statningen burde ned­sættes eller bort­falde i henhold til PFL § 7, (92-0172) (1993 Årsb.).

Afgørelsesdato: 12. august 1993