Sagsnummer 99-0701

Uddannelsesbidrag afvist til 20-årig datter med betydelig egenindtægt

29-06-2009

En 48-årig kvinde blev på et sygehus lagt i fuld bedøvelse med henblik på udskrabning (abrasio). I forbindelse med bedøvelsen fik patienten spasmer i struben, hjertestop og afgiv herefter ved døden. Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3 (KEL § 20, stk. 1, nr. 3), da man vurderede, at skaden kunne være undgået, hvis man havde foretaget udskrabningen i enten lokalbedøvelse eller uden anvendelse af bedøvelse.

Afdødes ægtefælle blev herefter tilkendt forsørgertabserstatning og erstatning for begravelsesudgifter efter EAL § 12 og § 13.

Der var i sagen endvidere fremsat krav om forsørgertabserstatning til afdødes datter.

På skadetidspunktet var afdødes datter 20 år gammel. Hun var efter det oplyste på skadetidspunktet indskrevet på en højskole, og det blev lagt til grund, at datteren var under uddannelse. Af datterens årsopgørelser fremgik det, at hun i året før skaden havde en personlig indkomst på kr. 58.504 og i skadeåret en personlig indkomst på kr. 74.386. Afdødes indtægt et år før skaden var kr. 292.539.

Det fremgår af EAL § 14, at erstatning for tab af forsørger til efterlevende børn fastsættes til et beløb, der svarer til summen af de bidrag til barnets underhold, som afdøde på skadetidspunktet kunne være pålagt efter lov om børns retsstilling (BL), hvis afdøde havde været bidragspligtig. Var afdøde eneforsørger, forhøjes erstatningen med 100 %.

Bidraget fastsættes efter BL § 14, stk. 1, under hensyn til barnets tarv og forældrenes økonomiske kår, herunder deres erhvervsevne. Efter BL § 14, stk. 2, ophører bidragspligten ved barnets fyldte 18. år, men efter BL § 14, stk. 3, kan bidrag til undervisning eller uddannelse dog pålægges indtil barnets fyldte 24. år.

Ifølge praksis fastsættes der ikke uddannelsesbidrag, hvis den unge har en egenindtægt, der antages at sætte den unge i stand til at forsørge sig selv. Således fastsættes der ikke uddannelsesbidrag, hvis den unges egenindtægt klart overstiger tre gange normalbidraget (i skadeåret udgjorde normalbidraget kr. 706 pr. måned).

Afdødes datter havde en egenindtægt i året før skaden og i skadeåret svarende til hen­holdsvis kr. 4.875 og kr. 6.199 pr. måned. Afdøde ville således efter administrativ praksis ikke være blevet pålagt uddannelsesbidrag på skadetidspunktet på grund af datterens egenindtægt.

Patienterstatningen fandt på den baggrund ikke, at der kunne tilkendes forsørgertabserstat­ning til afdødes datter.

Ved vurderingen af om der kan tilkendes forsørgertabserstatning til afdødes børn efter EAL § 14, vil der, når barnet er fyldt 18 år, blive lagt afgørende vægt på størrelsen af barnets eventuelle egenindtægt.

Afgørelsen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen.

Afgørelsesdato: 26. oktober 2001