Sagsnummer 02-1063

Tidligere overgang til efterløn udløste ikke erhvervsevnetabserstatning

29-06-2009

En 58-årig kvinde, der siden 1986 havde arbejdet som hjemmehjælper, henvendte sig i juli måned 2001 på skadestuen, da hun under gang pludselig havde fået smerter i venstre læg. I forbindelse med de efterfølgende undersøgelser på sygehuset blev det konstateret, at hun havde en ledbåndsafrivning i knæet og betydelig løshed i dette. Trods dette blev patienten først opereret med et års forsinkelse og endte med et beskedent varigt mén på 5 %, der i det væsentligste skyldtes behandlingsforsinkelsen. Behandlingsforsinkelsen og merménet blev anerkendt som en patientskade.

Patienten blev afskediget på grund af patientskaden og det lange sygdomsforløb, skaden udløste. 4 måneder efter raskmelding og 3 måneder efter, at behandlingen blev endeligt afsluttet, overgik patienten til efterløn.

Af sagen fremgik det, at skadelidte havde planlagt at overgå til efterløn som 60-årig, men at hun som følge af skaden nu havde valgt at overgå til efterløn allerede som 59-årig.

Patienterstatningen fandt ikke, at der var grundlag for at fastsætte et erhvervsevnetab på 15 % eller derover som følge af patientskaden. Patienterstatningen var opmærksom på, at patienten blev opsagt fra sit tidligere arbejde på grund af sygdom i det behandlingsforløb, hun måtte gennemgå som følge af patientskaden, og at skaden dermed i hvert fald havde været medvirkende årsag til, at hun var overgået til efterløn tidligere end ellers påregnet.

Set i forhold til det relativt beskedne varige mén skaden havde udløst, var det imidlertid Patienterstatningens vurdering, at skaden ikke i sig selv havde medført en sådan nedsættelse af hendes erhvervsevne, at der var tale om et erhvervsevnetab på 15 % eller derover. Patienterstatningen fandt, at årsagen til, at hun valgte at gå tidligere på efterløn formentlig snarere end sygdom skyldtes, at hun ville havde vanskeligt ved af finde et nyt arbejde (Årsberetning 2004).

Uanset, at der kan konstateres et varigt økonomisk tab i relation til en indtrådt patientskade, kan tabet, hvis det som i aktuelle sag er meget beskedent og kun delvist udløst af patientskaden, ikke udløse erstatning for erhvervsevnetab. Det er en betingelse, at patientskaden i sig selv skal have udløst et erhvervsevnetab på 15 % eller mere, for at der kan ydes erstatning. At skadelidte som følge af alder og konjunkturer ikke kan finde nyt arbejde efter en afskedigelse, er ikke forhold, der er udløst af patientskaden.

Sagen blev tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen med samme begrundelse.  

Afgørelsesdato: 26. februar 2004