Sagsnummer 97-2572

Stivgøringsoperation som led i forsøgsprojekt

16-06-2009

En 50-årig kvinde, der på grund af lændesmerter i 1984 havde fået foretaget aflastning af rygmarven ud for 5. lændehvirvel, fik igen i sommeren 1996 gener i form af lænde­smerter med ud­stråling til benene. Undersøgelse af patienten viste, at der var indikation for en stivgø­ringsoperation på det tidligere opererede niveau i lænden.

I oktober 1997 blev patienten indlagt på hospitalet med henblik på operationen, der skulle fo­retages som led i et forsøgsprojekt, som patienten havde indvilget i.

Operationen blev udført i overensstemmelse med forsøget, der indebar, at patienten først blev opereret gennem ryggen, mens hun lå på maven, og siden gen­nem ma­ven, mens hun lå på ryggen.

Man foretog stivgøring mellem nederste lændehvirvel og korsbenet med ind­sæt­telse af knoglegraft, skinner og skruer. I forbindelse med den del af operationen, der fo­regik, mens patienten lå på ryggen, opstod der en mindre rift på venen ved sammen­løbsstedet mel­lem den ydre og den indre bækkenvene (vena iliaca communis), som blev syet af en tilkaldt karkirurg. Efter lukningen opstod der en timeglasformet forsnævring på venen, og man for­ven­tede herefter en væskeansamling på venstre ben.

Efter operationen klagede patienten over spænding og omfangsforøgelse af venstre lår, under­ben og ankel. Hun blev derfor sat i behandling med blodfortyndende medicin og støtte­strømper for at forebygge blodpropper som følge af den opståede veneforsnævring.

Efter operationen havde patienten vedvarende hævelse af venstre ben. Hævelsen tiltog i løbet af dagen og aftog igen om natten. Patienten fik tillige gener i form af ænd­ret og til dels ophæ­vet følesans på inder­siden af venstre lår. 

Da patienten deltog i et forsøg, hvor man forsøgte at mindske reoperationsfrekvensen for stiv­gørende operationer i lænden, og da der i projektet indgik såvel traditionel ope­rations­teknik som en ny teknik, fandt Patienterstatningen, at skaden i form af den uhel­dige veneoverskæ­ring og følgerne efter sammensyning af venen kunne anerkendes efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3. Patienterstatningen lagde herved vægt på, at de to ope­rationstek­nikker måtte anses som lige­værdige, og at den indtrådte komplikation med rift i bæk­kenvenen med overvejende sandsyn­lighed kunne være undgået, hvis patienten var behandlet med traditionel operationsadgang gennem ryggen.

Var sagen ikke blevet anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3, var den blevet afvist, idet behand­lingen levede op til erfaren specialiststandard, og patientens gener ikke var til­strækkelig omfattende til at opfylde kravet om relativ alvor i PFL § 2, stk. 1, nr. 4 (97-2572) (1999 Årsb.).

Denne sag viser nogle af de momenter, der indgår ved vurderingen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3, og illustrerer af­grænsningen til bestemmelserne om forsøgspersoner. Mens for­søgspatienters ret til erstatning følger patientforsikringslovens almindelige regler, gælder der en særlig udvidet dækning efter patientforsikringsloven for raske forsøgspersoner.

For raske forsøgspersoner gælder, at dækningen efter patientforsikringsloven også omfatter skader, der ikke opfylder betingelserne i PFL § 2, når blot skaden kan være forårsaget af forsøget. Der gælder altså en formodning for årsagssammenhæng, således at bevisbyrden vendes om. For forsøgspersoner dækkes endvidere også psykiske skader og ska­der, hvis omfang ikke overstiger kr. 10.000.

Baggrunden for denne forskel i dækningen mellem raske forsøgspersoner på den ene side og forsøgspatienter og andre patienter på den anden side, er et politisk ønske om, at personer, der stiller sig til rådighed for forsøg uden selv at være syge, skal kunne opnå erstatning for enhver skade, de måtte blive påført ved forsøget.

Når patienten derimod er en forsøgspatient og altså ikke rask, kommer forskellen i dækningen til udtryk ved, at det, for at forsøgspatienten kan opnå dækning efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3, kræves, dels at der fandtes en anden ligeværdig behandlingsmetode på behandlingstidspunktet, dels at ska­den med overve­jende sandsynlighed ville være undgået, hvis denne havde været anvendt.

Den første betingelse vil sjældent give anledning til problemer, idet den traditionelle behand­ling i hvert fald i forsøgsperioden må betragtes som et ligeværdigt behandlings­alternativ. I den konkrete sag var også den anden betingelse opfyldt, fordi skaden med overvejende sand­synlighed var und­gået, hvis den traditionelle metode havde været anvendt.

Afgørelsesdato: 15. september 1999