Sagsnummer 00-1975

Smittet med fnat under sygehusbehandling

16-06-2009

En 77-årig kvinde var i juli 1999 indlagt til udredning og behandling for en hudsygdom (der­matomycit). Hun var i behandling med Prednison og havde endvidere sukkersyge.

Under indlæggelsen blev der på patientens sengeafdeling konstateret scabies (fnat) hos en medpatient, og nogle måneder senere blev der ligeledes fundet levende scabiesmider på pati­enten. Patienten blev sat i sædvanlig behandling mod scabies, men på trods af denne havde hun et langt og kompliceret forløb med massiv kløe og betydelig nedsat livskvalitet.

Scabiesbehandlingens manglende effekt hos patienten skyldtes hendes særlige sårbarhed overfor scabiesmiden, fordi hun som følge af sin hudsygdom var i en medicinsk behandling, der svækkede hendes immunforsvar.

Patienterstatningen anerkendte sagen i medfør af PFL § 2, stk. 1, nr. 4, idet det blev anset for overvejende sandsynligt, at patientens smitte var påført hende i forbindelse med sygehusbe­handlingen.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at scabiesmiden normalt kun smitter ved tæt fysisk kontakt med en smittet person, hvilket patienten ikke havde haft med den smittede medpati­ent. Imidlertid viste det sig, at smitten også havde bredt sig til plejepersonalet, og da disse dagligt havde været i fysisk kontakt med patienten, blev det anset for overvejende sandsyn­ligt, at smitten var overført i forbindelse med pleje og behandling af patienten.

Smitte og infektion, der påføres patienter i forbindelse med disses behandling på offentlige sygehuse, vil normalt skulle vurderes efter tålebestemmelsen i PFL § 2, stk. 1, nr. 4. Kun i en­kelte situationer, hvor smitten påføres i forbindelse med sygehusopholdet, uden at den kan si­ges at være overført til patienten i forbindelse med pleje eller behandling af denne, vil skaden skulle vurderes efter det almindelige culpaprincip i PFL § 3, stk. 2.

Patienterstatningen behandlede i 1997, jfr. 1997-årsberetningen side 92, en sag med en 6-årig pige, der blev smittet med HIV-virus, da hun under leg på sengeafdelingen stak hånden ned i en spand med inficerede kanyler. Denne sag blev modsat ovennævnte anerkendt efter PFL § 3, stk. 2, fordi det blev fundet mest sandsynligt, at pigen var blevet smittet i forbindelse med sit sygehusophold, uden at smitten kunne henføres til behandlingen eller plejen af pigen.

Afgørelsesdato: 25. januar 2001