Sagsnummer 96-1932

Opsigelse før den forlængede sygeperiodes indtræden

29-06-2009

En 38-årig kvinde blev i januar 1996 indlagt på et sygehus med et åbent brud på ven­stre un­derben. Der blev foretaget påpladssætning og operativ sammenføjning af bruddet.

Efterfølgende blev der foretaget påpladssætning igen, idet der opstod en bagud­kipning af den nederste brudende og nogen knogleforskydning.

I september 1996 konstaterede man, at der var 30 graders udadrotationsfejl­stilling i bruddet. På grund af gener som følge af denne fejlstilling blev der foretaget operativ korrektion.

Efterfølgende gik patienten til kontrol og genoptræning.

Patienterstatningen anerkendte sagen efter PFL § 2, stk. 1, nr. 1 (KEL § 20, stk. 1, nr. 1), idet behandling i overens­stemmelse med erfaren specialiststandard havde tilsagt, at man havde erkendt rotationsfejlstillingen enten ved den primære operation eller ved den forny­ede påpladssætning og dermed allerede hér havde korrigeret bruddet. I så fald ville slutresultatet med overvejende sandsynlighed have været bedre.

Patienten var på skadetidspunktet hjemmehjælper ved kommunen. Imidlertid blev hun op­sagt fra stillingen sidst i juni 1996 med fratrædelse ved udgangen af året på grund af 120 timers reglen, idet hun på dette tidspunkt havde haft 141 sygedage.

Patienterstatningen fandt, at den forlængede sygeperiode var fra ultimo oktober 1996 til sta­tionærtidspunktet september 1997.

Det forhold, der lå til grund for opsigelsen, var således ikke forhold, der kunne til­skrives patientskaden men alene forhold, der kunne tilskrives grundsygdommen, idet patienten for­venteligt ville have været syg som følge af grundsygdommen på opsigelsestidspunktet.

Da patienten ikke havde været arbejdsløs, siden hun forlod skolen, og da hun i de sidste 13 år før skaden havde været ansat i hjemmeplejen, fandt Patienterstatningen det overvejende sandsynligt, at hun enten var blevet genansat eller var påbe­gyndt et nyt arbejde af tilsva­rende karakter og med tilsvarende løn i januar 1997, såfremt patientskaden ikke var ind­trådt.

På den baggrund blev patienten fundet berettiget til erstatning for tabt arbejdsfor­tjeneste i perioden fra januar 1997 og frem til stationærtidspunktet i september 1997 (årsberetningen 1998).

Afgørelsesdato: 17. november 1998