Sagsnummer 96-0251

Løsning af hofteprotese

09-06-2009

En 63-årig kvinde blev i begyndelsen af oktober 1993 indlagt med henblik på høj­residig hof­tealloplastik på grund af svær slidgigt i hoften.

Efterfølgende foretog man operation med indsættelse af cementeret pro­tese med an­vendelse af cement af typen Palacos med Gentamycin uden komplikationer. Ved efterfølgende røntgen­kontrol fandt man god stilling af protesen, og patienten blev afsluttet.

Ved efterfølgende kontrol i ambulatoriet ca. en måned efter udskrivelsen angav pa­tienten at være smertefri, benene var lige lange, og hun blev henvist til fornyet kontrol efter et halvt år. Ved denne undersøgelse angav patien­ten lette smerter, men normal gang, og hun blev derfor afsluttet. På grund af tiltagende smerter blev patienten senere af egen læge henvist til under­søgelse på en røntgenklinik, hvor man ved røntgenundersøgelse i marts 1995 fandt tegn på løshed af den indsatte protese. Patienten blev herefter henvist til supplerende ud­redning på sygehus, herunder scintigrafi.

Resultatet af denne undersøgelse viste øget aktivitet langs lårbenskomponenten, og man fandt, at det dre­jede sig om løshed af protesen, muligvis som følge af infektion.

Patienten blev derpå i efteråret indlagt, og samme dag foretog man udskiftning af protesede­len, som forløb uden komplikationer, og patienten blev herefter udskrevet. Der blev ikke kon­stateret infektion. Ved kontrol ca. ½ år efter operationen var patienten velbefindende uden smerter, og hun blev afsluttet.

Sagen blev afvist efter PFL § 1, stk. 1 og § 2, stk. 1, idet man fandt, at den opstå­ede protese­løsning, med den deraf følgende re-operation og det langva­rige sygeforløb, ikke kunne anses for at være en følge af den udførte be­handling.

Patienterstatningen lagde ved sin afgørelse vægt på, at man ved den primære ope­ration havde anvendt cement af typen Palacos med Genta­mycin, og at der var tale om en aseptisk løsning. Sådanne løsninger indtræder med stigende hyppighed jo længere tid, der er gået efter operati­onen. Løsningen kan dog også, som i dette tilfælde, indtræde relativt tidligt. Løsningen skyldtes således hverken behandlingen el­ler den anvendte cementtype, men derimod sær­lige forhold hos patien­ten.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, der tiltrådte Patienterstatningens af­gørelse.

Afgørelsesdato: 26. marts 1998