Sagsnummer 93-0194

Kikkertoperation af diskusprolaps

16-06-2009

En 45-årig mand blev opereret for diskusprolaps i læn­de­ryggen. Ved operationen blev der fo­retaget fjernelse af diskusvæv med kikkertin­strument, hvil­ket var en ny tek­nik til behandling af dis­cuspro­laps. Man fjernede diskus­væv fra venstre side, men det var ikke muligt at komme ind på højre side, uden at der kom smerter ned i højre ben. Man måtte derfor opgive at komme ind på denne si­de. Efter operatio­nen var smerterne på ven­stre side for­svundet, men der var i stedet kommet smerter ned i højre ben. På grundlag af elektromyo­grafisk undersø­gelse måtte det konkluderes, at der var opstået en nerverod­spå­virkning på højre side. Patien­ten havde efter opera­tio­nen styringsbesvær og nedsat kraft i højre ben.

Sagen blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 3, idet læsionen af ner­verødderne og de deraf føl­gende smer­ter samt gangbe­svær med overve­jende sandsynlighed kunne have været und­gået, hvis man havde anvendt kon­ventionel operati­onsteknik. De to ope­rationsmetoder blev an­set for ligevær­dige, idet der ikke forelå videnskabeligt ma­teri­ale, der kunne godtgøre, at an­vendelse af kik­kertin­strument til denne form for indgreb skulle væ­re bedre end konventionel teknik (93-0194) (1993 Årsb.).

Afgørelsesdato: 30. august 1993