Sagsnummer 98-0513

Ikke erstatning for fremtidige udgifter til havehjælp mv.

26-06-2009

En 74-årig mand fik foretaget knæalloplastik, men der opstod efterfølgende problemer med blodforsyningen til foden, og det endte med, at man måtte amputere benet under knæet. Dette forhold blev anerkendt efter PFL § 2, stk. 1, nr. 4 (KEL § 20, stk. 1, nr. 4).

I forbindelse med erstatningsopgørelsen blev det oplyst, at patienten som følge af ska­den ikke længere kunne deltage i såkaldte ”Grønne Dage”, hvor ejendommens bebo­ere vedligeholder fællesarealerne. Han forventede derfor, at dette ville medføre udgifter på 1.500 kr. 4 gange årligt, for hvilke han rejste krav om erstatning.

Ligeledes rejste patienten krav om erstatning for forventede udgifter til havehjælp, bil­pasning/vask, pasning af hus og snerydning, i alt anslået ca. 20.000 kr. om året.

Efter EAL § 1, stk. 1, kan der ydes erstatning for fremtidige udgifter, hvis disse kan sandsynliggøres med betydelig sikkerhed, og alene hvis der er tale om udgifter, der har til formål at søge den skadelidte helbredt, eller som står i umiddelbar forbindelse med skadelidtes helbredelse. Herudover skal udgifterne naturligvis være afholdt som følge af den anerkendte skade.

I det konkrete tilfælde var der tale om udgifter af usikker karakter, der ikke stod i direkte forbindelse med skadelidtes helbredelse. Patienterstatningen vurderede derfor, at ud­gifterne ikke kunne dækkes særskilt efter EAL § 1.

For god ordens skyld blev det ved afgørelsen tilføjet, at patienten i hvert fald i et vist omfang ville have været afskåret fra at varetage de nævnte opgaver, også selvom pati­entskaden ikke var indtrådt (årsberetning 1999).

Patienterstatningens praksis med hensyn til at erstatte fremtidige endnu ikke afholdte udgifter er i flere konkrete sager tiltrådt af Ankenævnet for Patienterstatningen. Fremtidige udgif­ter har i sagens natur en mere usikker karakter end de forskellige udgifter, den skade­lidte allerede har afholdt i umiddelbar forbindelse med patientskaden. Patienterstatningen finder det derfor rigtigst og i overensstemmelse med domspraksis, at der til disse udgifter stilles særlige krav både til disse kravs sandsynliggørelse og til deres sammen­hæng med patientens helbredelse.

Fremtidige udgifter af mere usikker karakter og uden direkte sammenhæng med patien­tens helbredelse må afholdes gennem de varige godtgørelses- og erstatningsposter i EAL § 4 og §§ 5-7.

Afgørelsesdato: 19. januar 1999