Sagsnummer 96-0651

Fødselsskade - hjerneskadet barn

30-06-2009

Under en fødsel blev veerne og barnets hjertelyd kontrolleret og fundet tilfredsstil­lende. Bar­net blev herefter født med navlesnoren to gange stramt om halsen. Moder­kagen var meget lille, og der var kun to kar i navlesno­ren.

På grund af iltmangel var barnet stærkt hjerneskadet.

Sagen blev afvist under henvisning til, at skaden ikke skyldtes behand­lingen, jfr. PFL § 1, stk. 1, men derimod særlige forhold hos moder og barn, idet moderkagens størrelse og den ringe karforsyning ikke i tilstrækkeligt omfang havde givet barnet den nød­vendige mængde næring og iltfor­syning. Endvidere havde navlesnoren omkring barnets hals yderligere forringet iltfor­synin­gen, men heller ikke dette skyldtes selve behandlin­gen (96-0651) (1996 Årsb.).

Afgørelsesdato: 25. september 1996