Sagsnummer 99-1523

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste - fratrædelsesgodtgørelse

29-06-2009

En 58-årig kvinde havde på skadetidspunktet været ansat i det samme rengøringsjob i 19 år, hvor hun arbejdede 15 timer ugentligt.

Som følge af patientskaden blev patienten opsagt med forkortet varsel efter 120 syge­dage i henhold til funktionærloven. Patienten modtog ved fratrædelsen en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn som følge af det lange ansæt­telsesforhold.

Patienterstatningen fandt, at patienten i den erstatningsberettigende periode var beret­ti­get til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste svarende til forskellen mellem den for­ven­tede indtægt, såfremt patienten var fortsat med arbejdet som rengøringsassistent 15 ti­mer ugentligt, og den tilkendte førtidspension. Patienterstatningen fandt ikke, at erstat­ningen skulle reduceres med den udbetalte fratrædelsesgodtgørelse.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at retten til fratrædelsesgodtgørelsen var optjent under hele ansættelsesforløbet uafhængigt af den indtrådte skade, og at udbetalingen, der var et engangsbeløb svarende til 3 måneders løn, blev udbetalt som følge af opsigel­sen, uanset hvad der var årsagen til denne.

Afgørelsesdato: 27. januar 2000