Sagsnummer 97-1988

Dødsfald i forbindelse med fødsel

09-06-2009

En 36-årig kvinde fødte første gang i 1993, og i forbindelse med denne graviditet havde hun haft fødselskramper. I 1996 havde hun endvidere haft en kombineret graviditet i - og uden for livmode­ren og her­efter en spontan abort. Hun var på ny blevet gravid med beregnet terminsdato primo september 1997.

Hun havde i løbet af graviditeten haft forhøjet blodtryk og tendens til væskean­samlinger. Desuden havde hun været indlagt på grund af utilpashed med hjerteban­ken, kvalme, ho­ved­pine og flimren for øjnene, og under indlæggelsen havde der været forhøjet blodtryk og ud­skillelse af æggehvide i urinen.

På terminsdatoen blev fødslen forsøgt sat i gang på grund af fødselskramper. Der var dog in­gen særlig effekt heraf, og dagen efter blev der atter givet vestimulation. Endvidere blev der jævnligt lavet CTG-kurver, og i den forbindelse sås enkelte tegn på iltmangel hos bar­net. På 3. dagen blev der holdt pause med den vestimulerende behandling.

På 4. dagen blev der igen påbegyndt vestimulation. CTG-kurverne viste atter for­andringer med indskrænket variationsbredde, hvilket også var udtryk for iltmangel hos barnet, og pa­ti­enten havde fortsat forhøjet blodtryk. På 5. dagen blev der kl. 20.35 foretaget hindesprængning, og der sås igen stærkt ind­skrænket variationsbredde. Kl. 21.15 blev der anlagt en rygmarvsblokade, og der kom igen tegn på ilt­mangel hos barnet. Kl. 22.45 var der blodtryksfald og i forbindelse hermed et stort dyk i fo­sterets hjertefrekvens i ca. 5 minutter, der dog atter rettede sig efter indgi­velse af præparatet Efedrin.

Kort efter midnat på 6. dagen efter indlæggelsen var veerne tiltagende, og patien­ten havde meget udtalt rystetendens. Da forholdene stadig var umodne, overve­jede man kejsersnit. Da der igen sås tegn til iltmangel hos barnet, besluttede man sig for akut kejser­snit. Kl. 01.20 blev der således foretaget kejsersnit, hvor der blev forløst et dødt barn, der ikke kunne genop­lives. Umiddelbart efter forløsningen fik patienten hjer­testop, og genoplivning lykkedes ikke.

Ifølge obduktionserklæringen måtte moderens dødsfald antages at skyldes følger efter blød­ning omkring rygmarvshinden antageligt opstået som følge af rygmarvs­bedøvelsen.

Patienterstatningen fandt ikke, at behandlingen havde været i overensstemmelse med erfaren specialiststandard, jfr. § 2, stk. 1, nr. 1.

Patienterstatningen lagde vægt på, at optimal behandling havde tilsagt, at man på et tidligere tidspunkt havde sikret sig, at fødslen var gået i gang, og når igangsættelsesforsøget ikke lykkedes første gang, da havde iværksat kejser­snit. Derved er det overvejende sandsynligt, at forløbet med dødelig udgang for barnet kunne være undgået.

For så vidt angik moderens dødsfald fandt Patienterstatningen, at dette forhold kunne aner­kendes efter lovens § 2, stk. 1, nr. 4, idet massiv blødning i rygmarvs­rummet medførende dødsfald efter anlæggelse af et rygmarvskateter opfyldte så­vel sjældenheds- som alvorlig­hedskriteriet i bestemmelsen.

Patienterstatningen bemærkede, at moderens dødsfald skulle tilskrives følger efter an­læggel­sen af rygmarvsblokaden, der var korrekt placeret og ikke gav symp­tomer, førend hun fik hjertestop, og at der ikke var forhold i denne del af sagen, der kunne begrunde en aner­ken­delse efter lovens § 2, stk. 1, nr. 1, (97-1988) (1998 Årsb.).

Sagen viser, at skaden på henholdsvis moder og barn kan anerkendes efter to for­skellige be­stemmelser. I den forbindelse lægger Patienterstatningen vægt på, hvad der er årsag til ska­den på henholdsvis moder og barn.

Afgørelsesdato: 15. januar 1998