Sagsnummer 96-0055

Alvorlig skade efter blodtapning

29-06-2009

En 38-årig mand havde i forbindelse med en bloddonation fået alvorlige smerter omkring albuen på den ene arm, hvorfor skaden blev anerkendt efter “donorbestemmelsen” i PFL § 4, stk. 1 (KEL § 22, stk. 1).

Patienten havde frem til skadens indtræden arbejdet som fisker med en årsindtægt på omkring 440.000 kr. Som følge af patientskaden måtte han imidlertid ophøre med sit fiskerierhverv, og da han herefter gennemgik revalidering med henblik på uddannelse til pædagog, hvor årslønnen forventeligt ville udgøre halvdelen af hans tidligere årsindtægt, blev hans erhvervsevnetab som følge af patientskaden vurderet til 50 %.

Skadelidte blev på den baggrund tilkendt kr. 1.320.000,00 i erstatning for erhvervsevnetab (årsberetning 1997).

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, som tiltrådte Patienterstatningens afgørelse.

Afgørelsen er den højeste erstatningsudbetaling efter patienterstatningsordningen som følge af en donorskade. Den viser samtidig et centralt element ved fastsættelsen af erhvervsevnetab; nemlig den procentvise forskel mellem forventet indtægt uden patientskaden og den forventelige indtægt med patientskaden.

Afgørelsesdato: 18. november 1997