Sagsnummer 99-0994

Manglende information havde ikke medført skade

01-07-2009

En 30-årig kvinde fik i forbindelse med graviditet foretaget en hepatitis-test (leverbe­tæn­delse). Testen var positiv for hepatitis C. Dette blev imidlertid ved en fejl ikke oplyst til pati­enten.

Knap 3 år senere henvendte hun sig til egen læge pga. træthed og fik på baggrund af blodprø­ver konstateret, at hun var hepatitis C-smittet.

I Styrelsen for Patientsikkerhed fik patienten medhold i, at den ansvarlige sygehuslæge havde overtrådt lægelo­vens § 6, stk. 1, ved ikke at informere patienten om, at hun var smittet med hepatitis C.

Patienterstatningen afviste sagen, idet den manglende information ikke havde påført kvinden en skade, jfr. PFL § 1, stk. 1.

Der blev lagt vægt på, at der ikke kunne være iværksat behandling, der ville have ændret for­løbet fra 1996 til 1999. Perioden fra 1996 til 1999 ville derfor ikke have været an­derle­des i fy­sisk henseende, såfremt kvinden havde været vidende om, at hun var smit­tet. Der blev endvi­dere lagt vægt på, at ingen af hendes børn, heller ikke det i 1996 fødte, var smittet med hepa­titis C (99-0994) (1999 Årsb.).

Omtrent 20 procent af de sager, der anmeldes til Patienterstatningen, anmeldes ligeledes til Styrelsen for Patientsikkerhed. Afgørelserne i de to systemer træffes helt uafhængigt af hinanden og efter helt forskellige juridiske regler. Den refererede sag er illustrerende for det for­hold, at en overtrædelse af lægeloven ikke automatisk udløser erstatning efter patient­forsikringsloven. I den refererede sag har lægelovsovertrædelsen ikke påført patienten en skade, og en af grundbetingelserne for at opnå erstatning efter patientforsik­ringsloven er derfor ikke opfyldt.

Afgørelsesdato: 29. december 1999