Sagsnummer 03-0364

Afvisning af genoptagelse - forvaltningsret

01-07-2009

Patienterstatningen havde i januar 2004 afvist en sag om erstatning efter lov om patientforsikring vedrørende en 53-årig mand. Afgørelsen blev ikke påklaget til Ankenævnet for Patienterstatningen. Efter ankefristens udløb anmodede patientens advokat om genoptagelse. Anmodningen var begrundet i en, fra advokatens side, indhentet speciallægeerklæring. Erklæringen var udfærdiget efter Patienterstatningens afgørelse og indeholdt udelukkende en beskrivelse af patientens tilstand samt en kort, objektiv beskrivelse af hændelsesforløbet.

Der var således ikke tale om nye oplysninger, der kunne have medført, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis Patienterstatningen havde haft speciallægeerklæringen i hænde ved sagens afgørelse. Patienterstatningen afviste således at genoptage sagen under henvisning til almindelige forvaltningsretlige principper.

Patienterstatningen har i sin årsberetning 2000 s. 77 ff. redegjort for praksis for genoptagelse af afsluttede sager. Det fremgår heraf, at Patienterstatningen i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler genoptager sager, hvor der fremkommer nye faktiske eller retlige oplysninger af væsentlig betydning for sagen. Herudover genoptager Patienterstatningen sager, hvor den oprindelige afgørelse må anses for urigtig, uden at der foreligger nye oplysninger. I den omtalte sag var ingen af disse genoptagelsesbetingelser til stede.

Sagen blev anket til Ankenævnet for Patienterstatningen, som tiltrådte Patienterstatningens afgørelse.

Afgørelsesdato: 20. januar 2004