Sagsnummer 02-3296

Ikke erstatning for et mongolbarn

01-07-2009

Sagen vedrører et ægtepar, som klagede over, at man havde afvist at foretage fostervandsundersøgelse og/eller moderkagebiopsi under kvindens graviditet. Sygehusets begrundelse herfor var, at kvinden ikke opfyldte alderskriteriet for disse undersøgelser i Sundhedssty­relsens retningslinjer. Efter fødslen blev det konstateret, at barnet havde såkaldt Down’s syndrom, dvs. mongolisme. I anmeldelsen til Patienterstatningen rejste forældrene blandt andet krav om godtgørelse for svie og smerte, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste mv. De oplyste i den forbindelse, at såfremt barnets Down’s syndrom var blevet diagnosticeret i tide, ville de have valgt barnet fra.

Patienterstatningen fandt, at hverken forældrene eller barnet kunne anses for at være ble­vet påført skade som følge af den manglende fostervandsundersøgelse/moderkage­biopsi og den heraf følgende sene diagnosticering af barnets Down’s syndrom.

Der blev herved lagt vægt på, at manglende diagnosticering af et fosters handicap ikke betragtes som en skade i patientforsikringslovens forstand, uanset om en diagnosticering heraf ville have udløst en abort.

Det blev desuden bemærket, at i tilfælde, hvor et barn fødes med handicap, og hvor dette handicap må anses for at være en følge af en given sygehusbehandling, eksempelvis manglende indgriben over for iltmangel i fødselsforløbet, er det barnet, der betragtes som den skadelidte. Dette betyder, at det kun er barnet, der vil kunne tilkendes erstatning efter lov om patientforsikring, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Derimod vil der ikke kunne tilkendes erstatning til forældrene, da disse ikke betragtes som skadelidte, uanset den belastning det har været for dem at få et handicappet barn.

Det blev endvidere bemærket, at barnet ikke kunne anses for at være blevet påført skade i patientforsikringslovens forstand som følge af, at det blev født med handicap i stedet for slet ikke at være blevet født. Der kunne derfor ikke ydes barnet erstatning for dets handi­cap.

Patienterstatningen afviste således i sagen efter PFL § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1. 

For en lignende sag se 09-0024.

Afgørelsesdato: 3. januar 2003